Srpski
2021 - Serbia Judical Functional Review
      
2021 - Funkcionalna analiza pravosuđa u Srbiji

Tim MDTF-JSS je završio funkcionalnu analizu pravosuđa u Srbiji za 2021. kako bi izmerio napredak u odnosu na polaznu osnovu za funkcionalnu analizu pravosuđa iz 2014. i Funkcionalni pregled sistema tužilaštva za 2019. godinu. Prikupljanje statističkih podataka je završeno u prvoj polovini 2021. godine, obuhvatajući period 2014-2020, dok kvalitativna procena obuhvata period od 2014. do juna 2022. godine. Preliminarni nalazi i preporuke su diskutovane sa zainteresovanim stranama i partnerima od februara do aprila 2022. godine, dok preporuke su finalizovane u konsultativnom procesu u oktobru i novembru 2022. Cilj Funkcionalne analize pravosuđa Srbije za 2021. je da informiše proces pregovora Srbije o pristupanju EU u okviru poglavlja 23 na osnovu opsežne analize zasnovane na dokazima. Funkcionalni pregled takođe predstavlja objektivnu analizu trenutnog učinka sektora. Da bi se omogućilo poređenje rezultata, primenjena metodologija bila je ista kao ona korišćena u prethodnim pravosudnim funkcionalnim pregledima..

Dokumenta su dostupna u nastavku: